Ученички парламент

 План рада ученичког парламента     

 

Чланови ученичког парламента ове школске године су:

 • Јована Сеничић 8. разред;
 • Стефан Сеничић, 8. разред;
 • Матеја Симовић, 8. разред;
 • Јана Марић, 8. разред;
 • Сара Марић, 7. разред;
 • Валентина Гуњић, 7.разред
 • Алекса Станчић, 7.разред
 • Данијела Миладиновић, 7. разред

 

Ученички парламент организује се у последња два разреда основне школе ради:

 • давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаствним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
 • разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника;
 • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 

Циљ активности Ученичког парламента је подстицање толеранције, активизма и креативности код ученика.

Парламент ове школске године чине четири представника седмог и четири представника осмог разреда. По Правлнику о раду Ученичког парламента предвиђено је да буде организован само у последња два разреда.

Парламент се бира сваке школске године и има председника, заменика председника и записничара.

Чланови Ученичког парламента су у обавези да о свим садржајима, идејама и закључцима обавештавају своје Одељенске заједнице.

Руководиоци овим телом су председник Ученичког парламента и координатор за Ученички парламент.

Парламент ће одржати десет радних састанака и бавиће се питањима и задацима који су од општег интереса за целу школу, а посебно од интереса и значаја за ученике. Састанци ће се одржавати у термину од 13.15 до 14.00 часова, у месецима који су назначени у Програму рада овог тела.

О раду парламента се редовно обавештава највиши стручни орган школе – Наставничко веће, а рад парламента редовно ће пратити Тим за вођење и праћење рада ученичких организација, професионалне оријентације, организацију дежурства ученика, естетско уређење школе и организацију исхране

Координатор Ученичког парламента

Јулија Радовић