Школски одбор

Чланови Школског одбора у школској 2023/2024. години су:

За председника Школског одбора у овом сазиву једногласно је изабрана Татјана Трбовић, педагог, испред Наставничког већа школе.

Школски одбор:
 • доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
 • доноси план јавних набавки Школе;
 • усваја Извештај о пословању, Годишњи обрачун и Извештај о извођењу екскурзије;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 • одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
 • расписује конкурс за избор директора школе;
 • даје мишљење и предлаже министру избор директора школе
 • закључује са директором школе уговор о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа
 • одлучује о правима, обавезама и одговорности директора Школе;
 • доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
 • разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
 • именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
 • образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • доноси одлуку о именовању заменика директора школе у складу са Законом и овим Статутом.
 • врши и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим Статутом.