Стручна већа

Председници стручних већа и стручних актива чине педагошки колегијум.